Aanmelden voor een individueel begeleidingstraject

Wij zijn direct inzetbaar zonder wachtlijst.
Aanmelden kan eenvoudig en snel via het aanmeldformulier cliënt.
Binnen 1 werkdag ontvangen de cliënt, leidinggevende, bedrijfsarts en aanmelder een bevestiging per email.

De eerstvolgende werkdag neemt een bedrijfspsycholoog telefonisch contact op met de cliënt voor het plannen van een intakegesprek, dat doorgaans binnen 5 tot 7 werkdagen plaatsvindt.

Locaties

Onze bedrijfspsychologen werken vanuit locaties door heel Nederland. Onze begeleiding kan daardoor altijd plaatsvinden in de woon- of werkomgeving van de cliënt. Daarnaast bieden we de mogelijkheid om face to face gesprekken af te wisselen met online sessies.

Intake

Een intake is nodig om adequaat vast te stellen wat de kern van de hulpvraag is en welke oplossingsmogelijkheden er zijn om tot duurzaam herstel te komen. De intakeprocedure bestaat uit afname van een intake-vragenlijst, gevolgd door een intakegesprek.

Intake vragenlijst
De intake start met het invullen van een intake-vragenlijst. Het doel van deze vragenlijst is om een beeld te krijgen van de werk- en leefsituatie van de cliënt, eventuele klachten en belemmeringen en persoonlijke achtergrond. De ingevulde vragenlijst dient als ondersteuning voor het intakegesprek.

Intakegesprek
Het intakegesprek van circa 1,5 uur is gericht op kennismaken, het bespreken van de situatie en het in kaart brengen van verwachtingen en doelen van de cliënt. De bedrijfspsycholoog neemt na het intakegesprek ook contact op met de leidinggevende en bedrijfsarts om de verdere werkcontext en de onderlinge doelen en verwachtingen in kaart te brengen.

Op basis van alle verkregen informatie zal onze bedrijfspsycholoog een passend begeleidingsvoorstel en een bijbehorende offerte opstellen.

De kosten voor de intakeprocedure bedragen € 362,- (exclusief BTW).
Download informatie en offerte intakeprocedure.

Begeleidingsvoorstel & kosten

In het begeleidingsvoorstel adviseert onze bedrijfspsycholoog over het type begeleidingstraject en vermeldt hierbij de gestelde doelen, een prognose en de gemaakte afspraken over de onderlinge communicatie. Het type begeleidingstraject en de prognose (tussen de 6 en 16 weken) is afhankelijk van de aard en complexiteit van de problematiek. We gaan hierbij uit van de verschillen van individuen en situaties, die maken dat maatwerk in ieder traject vereist is.

Het begeleidingsvoorstel wordt eerst ter goedkeuring voorgelegd aan de cliënt en wordt daarna gedeeld met de leidinggevende. De bedrijfsarts ontvangt een meer inhoudelijk onderbouwd voorstel.

Na akkoord op het inhoudelijke en financiële voorstel kan het begeleidingstraject direct starten. Begeleidingstrajecten komen volledig voor rekening van de werkgever.

Communicatie en contact

Wij werken graag vanaf het begin nauw samen met betrokken partijen zoals de bedrijfsarts en werkgever van de cliënt. Er worden duidelijke afspraken gemaakt over doelen, hoeveelheid communicatie en terugkoppelingen tussen alle betrokken partijen. Alle communicatie vindt uitsluitend plaats met gerichte toestemming van de cliënt.

Driegesprek

In veel gevallen vindt er gedurende het Koers traject een driegesprek plaats met de cliënt, leidinggevende en de bedrijfspsycholoog. Hierin wordt de voortgang van het traject en de voorwaarden voor duurzaam herstel besproken.